Uudised

Tunnustatud ehitusettevõtjate ametlik nimekiri aitab vähendada bürokraatiat

17.07.2012

Tunnustatud ettevõtjate nimekirja eesmärk on teha riigihangetel lihtsamaks nii hankija kui ka pakkuja elu. Uus süsteem muudab riigihangetel osalemise läbipaistvamaks ning võimaldab pakkumise koostamisel keskenduda rohkem hanke sisule.

Riigihangetel osalemine on mahukas protsess. Lisaks hinnapakkumisele tuleb ettevõtete esitada iga kord ka hankedokumentides nõutud kõikvõimalikke kinnituskirju ja tõendeid ettevõtte finantsvõimekuse,- erinevate tehniliste pädevuste –ja nõuetekohaste referentsiobjektide olemasolu kohta. Lisaks on vaja pakkujatel esitada tõendeid maksuvõlgnevuste ja kehtivate karistuste puudumise kohta. Samti peab pakkuja tõendama hankedokumentides toodud vastavaid pädevusi omavate vastutavate spetsialistide olemasolu vms. Kõikide nende dokumentide komplekteerimine on pakkujale mahukas töö ja oluline ajakulu.

Lisaks sellele, et ehitusettevõtjad peavad eelpool toodud dokumendid kokku panema, tuleb hankijal ka kõiki neid dokumente ja nende tõesust kontrollida. See nõuab sageli suurt ajalist ressursse, mistõttu pikenevad ka otsustustähtajad. Loodav nimekiri aitab vähendada oluliselt halduskoormust ja andmetöötlust, millega seni kõik hankijad tegelevad.Uus loodav nimekiri koos IT lahendustega võimaldab hankijal pakkuja kohta vajalikku infot saada tunnustatud ehitusettevõtjate nimekirjast- erinevaid pädevusklasse omavate ettevõtete finantsvõimekuse, maksekäitumise, tehniliste pädevuste, olemasolevate referentsiobjektide ja ettevõttega seotud vastutavate spetsialistide kohta.

Nimekirja kuulumist ei saa ehitusettevõte osta, vaid nimekirja kvalifitseerumise ja pädevusklassidesse määramise otsustab vastav komisjon, kuhu kuuluvad oma ala spetsialistid nii riigi, kui ka erasektorist (MKM-, Rah.min-.,MTA-, RKAS-, EEEL-i- ja Omanikuärelvalve esindaja )

Et tegemist on IT platvormil põhineva süsteemiga, mis kontrollib automaatselt ettevõtte andmeid erinevatest registritest reaalajas ise, on EEEL-i jaoks tegemist üsna mahuka projektiga, mida riik ei toeta. Lisaks märkimisväärsetele investeeringutele IT platvormi väljatöötamiseks tuleb nimekirja pidajal (EEEL) edaspidi tagada ka komisjonide ja IT süsteemi 24h tõrgeteta töö, mida finantseerib samuti nimekirja pidaja. Nende kulude osaliseks katteks on nimekirja registreeringu taotlejale määrusega kehtestatud ka registreeringu tasu.

Nimekirja kasutada ja ettevõtete andmeid on aga võimalik vaadata kõigil huvitatud osapooltel tasuta. Seega on hankijal võimalik vastavalt hankeobjektile ja lähteandmetele (näiteks nõuded eelarvele, tehnilistele tingimustele, pädevustele) valida välja just enda hankele sobivad pakkujad, kellele saata kutse näiteks läbirääkimistega hanke puhul.

Ühtlasi võimaldab nimekiri hankijal hõlpsasti ja operatiivselt kontrollida nimekirjas olevate ettevõtete nõuetele vastavust ka kogu hankemenetluse perioodi vältel, kuna nimekiri teostab päringuid teistest registritest järjepidevalt ja kohe kui tuvastab pakkuja suhtes mingi mittevastavuse (näiteks tekib maksuvõlg, ilmneb kehtiv karistus karistusregistris, peatatakse MTR-is vastav registreering vms.) annab nimekiri sellest märku.

Eesti Ehitusettevõtjate Liidu tegevdirektori Indrek Petersoni sõnul on juba aastaid EEELi üks olulisi eesmärke olnud ehitustööde riigihangete tunnustatud pakkujate nimekirja (ERTPAN) pidamise õiguste saamine.

“Täna on seis selline, et Eesti 4000st ehitusfirmast on selles listis vaid 20 ettevõtet. Möned aastad tagasi MASU tõttu kokku kukkunud ehitusturg jõudis olukorda, mida järjest rohkem iseloomustasid ettevõtjate halb maksekäitumine, JOKK-sündroomid, halb kvaliteet, ebaaus konkurents, lepingurikkumised. Eesti ehitusettevõtjate maine tervikuna sattus tõsise surve alla ja seetõttu on keeruline sageli häid tavasid järgivate ettevõtjate eristamine ebaausat konkurentsi viljelevatest,” märgib Peterson

“Vaatamata sellele usun, et tunnustamist väärivate ettevõtete arv on kindlalt ülekaalus. Samuti olen veendunud, et uuendatav ERTPAN võiks ja peaks olema just õige koht selliste ehitusettevõtjate esiletõstmiseks, et neid veelgi selgemalt ebaausast ettevõtlusest eristada. ERTPANi kuulumine peaks ettevõttele olema kui kvaliteedimärk, mis lisaks riigihangete tellijatele on ka eratellijatele lepingupartneri valikul heaks teenäitajaks. Sellepärast ongi vajalik selle nimekirja arendamine ja kaasajastamine. Lõpuks tundub, et aastatepikkune töö hakkab peatselt ka vilja kandma,” lisab Peterson.

Petersoni sõnul on loodava süsteemi osas huvi tuntud ka teistest valdkondadest ning samuti piiri tagant.

Ettevalmistustega alustati juba aastaid, ent süsteemi ei saa käiku lasta enne kui seda ei toeta vastavad seadused ja määrused. Tänaseks on ka pea kõik seadusruumist tulenevad tõkendid ületatud, kuna mõned päevad tagasi jõustas Vabariigi Valitsus ka uuendatud määruse „Tunnustatud Ehitusettevõtjate Ametlik Nimekiri“, mis omakorda toetab ja reguleerib nimekirja elektroonset haldamist.

Nimekirja loomise üks põhieesmärke on vähendada just hankepakkumistega seotud bürokraatiat nii pakkujatele kui ka hankijatele, ühtlasi aga ka vähendada hankijate riske lepingupartnerite valikul, kuna nimekirja kantud ettevõtete võimekus, pädevused ja hea tava järgimine on pädeva komisjoni poolt kontrollitud ja tunnustatud.

Allikas: www.ehitusuudised.ee