Uudised

Ehitaja peab veenduma toote vastavuses nõuetele

14.09.2011

Tehnilise Järelevalve Amet viis läbi kampaania, mille käigus kontrolliti betoonitootjate toodangut. Suurimaks tuvastatud rikkumiseks olid mullu Tartu Lennuakadeemia uue õppehoone ehitisse paigaldatud betoontooted, mille nõuetele vastavus oli tõendamata.

Ehitises kasutatavad betoonvalmistooted on ehitise stabiilsuse ja ohutuse seisukohalt väga olulised hoone konstruktsioonielemendid ning tootja kohustuseks on tagada, et tooted vastaksid vastavusdeklaratsioonis märgitud omadustele ning see oleks ka ettenähtud korras tõendatud, vahendab TJA protaal ohutus.ee. Ehitusettevõtjal on kohustus veenduda enne ehitustoote paigaldamist ehitisse, et ehitustoodetel on olemas nõuetele vastavust tõendav dokumentatsioon.

Peamised nõuded betoonvalmistoodetele tulenevad harmoneeritud euroopa standarditest, mis muutuvad tootjale kohustuslikuks peale harmoneeritud standardite kooseksisteerimisperioodide lõppemist, peale mida hakkavad toodetele kehtima kõik standardites kehtivad nõuded.Kuna aastaks 2010 olid enamus betoonvalmistoodete kohta koostatud standardite kooseksisteerimisperioodid lõppenud, viis Tehnilise Järelevalve Amet läbi järelevalvekampaania, mille käigus kontrolliti 10 suurema Eestis tegutseva tootja toodangut. Kuni selle aasta juunikuuni kestnud kampaania eesmärgiks oli saada ülevaade toodetavate ja turustatavate betoonvalmistoodete vastavusest kehtivatele nõuetele.

Enamus kontrollitud tootjatest olid oma toodangu õigusaktidest tulenevate nõuetega vastavusse viinud, kolmele ettevõttele tehti ettekirjutus puuduste kõrvaldamiseks. Peamisteks puudusteks olid toodete nõuetelevastavuse tõendamata jätmine.

Suurimaks tuvastatud rikkumiseks oli Tartu Lennuakadeemia uue õppehoone ehitisse 2010. aasta juunist kuni septembrini paigaldatud õõnespaneelid, trepid ja varraselemendid, mille nõuetele vastavus oli tõendamata ja sellest tulenevalt ei olnud ka selge, kas rajatava hoone ohutus ning mehhaaniline stabiilsus on tagatud. Tooted valmistanud ettevõttele tehti ettekirjutus nõuetele mittevastavate toodete turustamise peatamiseks kuni vajalikud vastavus- ja tõendamisprotseduurid olid toodetele tehtud. Pärast tootja poolt vajalike tõendamisprotseduuride läbiviimist, turustamise keeld tühistati.

Kuivõrd ehitise ohutuse ja nõuetele vastavuse eest vastutab hoone omanik, tehti ettekirjutus ka Tartu Lennuakadeemia hoone omanikule, et tõendada ehitisse paigaldatud toodete nõuetele vastavust ja ehitise ohutust. Omaniku poolt tellitud ekspertiisi tulemusel selgus, et hoonesse paigaldatud betoonvalmistooted vastavad nõuetele ning hoone stabiilsus ja ohutus on tagatud.

Lisaks turustamisele sätestab ehitusseadus nõuded ka ehitustoodete kasutamisele. Ehitustoodete ehitisse püsivalt paigaldamisel tuleb lähtuda ehitusseaduse vastavatest nõuetest. Nõuetele mittevastavate omadustega ehitustoote ehitisse paigaldamine võib viia olukorrani, kus ehitis või selle osa ei vasta enam ehitisele esitatavatele nõuetele, mis omakorda võib ohustada selle kasutajate ja teiste inimeste elu, tervist, vara ja keskkonda.

Allikas: www.ehitusuudised.ee