Uudised

CM: Täislooduslik puistevill Insulsafe tagab pööningute soojapidavuse

25.11.2014

Olgu tegemist, kas uue energiatõhusa ehitisega või hoopis lisasoojustamisega, Isover InsulSafe puistevill sobib katuslagedele ja pööningu vahelagede soojustamiseks väga hästi!

Isover InsulSafe on puhas naturaalne puistevill, mis pakub palju eeliseid majaomanikele. InsulSafe on tehases toodetav ilma sideaineta mineraalvill, mis on mõeldud ainult spetsiaalse puhuriga paigaldamiseks. Materjal omab kõrgeimat tuletundlikkusklassi – A1, mis on saavuataud ilma mürgiseid ja keemilisi tuletõkkevahendeid lisamata. InsulSafe ei sisalda keemilisi lisandeid hallituse tekke ärahoidmiseks, kuna ta ei ima endasse niiskust ja ei tekita ka korrosiooniohtu metallidele. Ainsaks lisandiks on väike kogus materjali siduvat õli.

Isover InsulSafe on tõeliselt keskonnasõbralik toode. Selle toote tooraineks on enam kui 95% ulatuses looduslikud mineraalsed toorained, millest enam kui 85% moodustab taaskasutatud klaas. Toodete valmistamisel on kasutatud ainult taastuvenergiat: biogaasi ja keskonnasõbralikult märgistatud hüdroenergiat. Toote kokkupressitavus pakendamisel (90%) säästab samuti keskkonda transpordi heitmetest. Tänu sellele väheneb toote transportimisel lõpptarbijani tekkiv heitgaaside hulk.

Isover Insulsafe ei sisalda keskkonnale ja inimestele kahjulikke kemikaale – leeki aeglustavaid või hallitust tõrjuvaid pestitsiide.

Millele pöörata puistevilla valikul?

Puistevilla valikul tuleb tähelepanu pöörata millist puistevilla pakutakse! Materjali nimetus võib olla eksitav toodete valikul, kuna tihti nimetatakse ka rehaga laiali aetavat villapuru puistevillaks. Erinevused võivad  tekkida nimetatud meetodil paigaldatud materjalile omistatud ja tegelikult saavutatud soojapidavuse osas.

Isolatsioonide valikute osas aitab ja annab selgust CE markeering ja toimivusdeklaratsioon (DoP), mis on nõutav turustatavatele toodetele Euroopa Liidu liimesriikides, samuti Euroopa tehniline tunnustus (ETAG) või VTT sertifikaat.  Kõik eelnimetatud dokumendid annavad aluse toodete võrdlemiseks üksteisega. Peamine soojustusmaterjalide alus võrdlemiseks on  λD (deklareeritud) ehk materjali soojusjuhtivustegur. Mida väiksem on λD, seda soojapidavam on toode. Siin võib aga segadust tekitada erinevate λ esitamine. Mineraalvill InsulSafe omab CE- markeeringut ja toote paigaldamisel 15 kg/m³ on toote  soojusjuhtivustegur  λD = 0,041  W/mK.  Samas esineb  turul materjale, mille  λ -arv  on esitatud laboratoorse näiduna λ10, mis aga tähendab omakorda, et reaalsuses ei oma toode nii head isolatsioonivõimet!  Kaldpinnale paigaldatud InsulSafe, paigaldustihedusega 23 kg/m³, annab toote soojusjuhtivusteguriks  λD = 0,036 W/mK.

Masinaga paigaldatavatel puistevilladel peab olema ettenähtud paigaldustihedus ehk materjali kulu 1m³ kohta, millega tagatakse materjalile omistatud soojapidavus.  Samuti  tuleb arvesse võtta ka puistematerjali järelvajumine.

InsulSafe puistevillal on vajumisvaruks arvestuslikult kuni  5%. Tselluvilla järelvajumiseks tuleb arvestada aga kuni 20% materjali lisakuluga.  Vajumisvaru paigaldatakse koheselt lisaks juba tellitud paksusele!

Kuidas valmistada ette puistevilla paigaldamiseks?

Enne puistevilla paigaldamist peavad olema eelnevalt tehtud kõik vajalikud tööd. Kui pööningul on seadmeid või kohti, mis vajavad hooldamist ning ligipääsu, on vaja teha käigu- või juurdepääsuteed. Käiguteed peavad olema valmis ehitatud enne paigalduse algust! Käigutee kõrgus peab olema vähemalt 50 mm kõrgemal paigaldatavast puistevilla vajalikust kõrgusest. Hilisem puistevilla peal käimine on keelatud!  Puistevillakihi alla jäävasse konstruktsiooni peab olema paigaldatud aurutõke. Parima aurutõkke ning õhutiheduse tagab korralik terviksüsteem, näiteks Isover Vario auru- ja õhutõkkesüsteem. Lae- või pööninguluukide ümber on kohustuslik ehitada piisavalt kõrge raam, mille kõrgus peab olema vähemalt 50 mm kõrgemal paigaldatava puistevilla ülemisest kõrgusest. Keelatud on paigaldada puistevilla ehitusjäätmete peale! Paigalduskoht peab olema puhas lumest, jääst ja ehitusprahist!

Et vältida hilisemaid arusaamatusi paigaldatud puistevilla paksuse suhtes, tuleb eelnevalt ära märkida paigaldatava puistevilla kõrgus. Vastavad kõrgusmärgid tehakse  katuse alussõrestikule. Juhul, kui ei ole võimalik nimetatud märkimist kasutada, tuleb kasutada teisi alternatiivseid märkimisviise. Kõrgusmärgid  peavad olema  jälgitavad paigaldamise ajal ja peale tööde teostamist. Kõrgusmärkide märkimisel tuleb arvestada puistevilla järelvajumisvaruga! Pöörake sellele eriliselt tähelepanu, sest siin on suured erinevused ning konkreetne järelvajumine sõltub juba soojustusmaterjalist.

Renoveerimise käigus puistevilla kihi lisamisel, tuleks lõpptarbijail arvestada, et puistevilla paigaldamise ajal võib paigaldatavat soojustusmaterjali sattuda nii olmeruumidesse kui ka maja ümbrusesse. Kui pööningule on eelnevalt soojutuseks paigaldatud kas saepuru, tsellu-, kivi- või klaasvill  ning sooviks on paigaldada lisasoojustust, siis Insulsafe on tänu oma kergusele parimaks lisasoojustamise lahenduseks. InsulSafe toodet on puistevilla paigaldajatele mugav kasutada, sest paigaldamise protsessis on tootest tolmu eraldumine praktiliselt olematu.

Tuleohutus

Tuleohutusega tuleb arvestada ka puistevillaga soojustamisel. Isover InulSafe puistevillal on tulekindklusklass A1 , mis tähendab, et materjal on mittepõlev ning samuti tuld mittelevitav. Puitkiud- ja tselluvilla tulekindlus jääb enamasti klassi E, mis näitab, et tegemist on süttiva ning tuldlevitava materjaliga. Põlemisprotsess toimub nendes materjalides aeglase põlemise teel.

Nii kivist laotud, kui tehases valmistatud metallist moodulkorstna ümber peab olema paigaldatud 100 mm paksune spetsiaalne tulekindel isolatsioon, näiteks Ultimate UPWM võrkmatt või Ultimate UPS mineraalvillaplaat. Spetsiaalne tuletõkkeisolatsioon peab ulatuma paigaldatud puistevilla tasemest minimaalselt 100 mm kõrgemale!

Tuul ja tuulutus

Katuslae- ja katusekonstruktsioonide liitekohtades katuse äärealas tuleb kasutada tuulesuunajaid. Tuulesuunajate paigaldamisel peab jälgima, et nende ülemine serv jääks piisavalt kõrgele paigaldatavast puistevillast! Suuremate sarikavahede korral paigaldatakse vahetoed, et tagada tuulutusvahede toimivus. Kui konstruktsioonikõrgus võimaldab, võib tuulesuunajaid paigaldada ka vertikaalselt. Sellisel juhul tuleb tuulesuunaja serv jätta vähemalt 500 mm kõrgemale paigaldatavast isolatsioonitasemest.

Ära ei tohi unustada pööningu tuulutamist! Katusealuse või pööningu toimivaks tuulutuseks peavad olema maja otsaseintes ventilatsiooniavad või tuulduv katusehari, mille kaudu suunatakse tuulekastist sissejuhitud tuulutusõhk pööningult välja.

Tööohutus paigaldamisel

Tööohutuseeskirjad on järgitavad ka puistevillaga soojustamisel. Tööobjektil peab paigaldaja veenduma, et ta saab ohutult liikuda nii ise kui ka paigaldusvoolikuga. Puuduste ilmnemisel tuleb nõuda ohuallikate kõrvaldamist teenuse või tööde tellija poolt.


Uudise puistevillast ja selle kasutamisest tõi lugejateni 
Saint-Gobain Ehitustooted AS 
Telephone +372 6 057 970 
Telefax +372 6 057 961
ainar@isover.ee
www.isover.ee


Allikas: www.ehitusuudised.ee